Side Dishes

Ons ideaal….

Duurzaamheid

We maken bij nieuwbouw en renovatie gebruik van duurzame materialen
Waar mogelijk en (op termijn) economisch rendabel stimuleert de gemeente het gebruik van alternatieve (schone) energie.
Afval moet zo optimaal mogelijk gescheiden worden door te werken met verschillende tarieven (diftar) zal degene die meer afval produceert in de praktijk meer afvalstoffenheffing gaan betalen dan wie minder afval heeft.

Iedereen telt mee

Iedereen telt mee in de samenleving en krijgt gelijke kansen. Wie het niet op eigen kracht redt, wordt ondersteund. Daarvoor werkt de gemeente samen met de partners in de stad.
Discriminatie, in welke vorm dan ook, moet worden bestreden. De gemeente stimuleert een inclusieve samenleving, ook op micro-niveau.
De wijkcentra staan dicht bij de mensen en kunnen hier een faciliterende rol in vervullen. De gemeente bevordert de betrokkenheid en inspraak van inwoners

De regio doet er toe

Almelo werkt nauw samen met andere gemeenten in Twente. Zij houdt daarbij rekening met de belangen van haar eigen inwoners en bedrijven.
Wij helpen startende ondernemers ook in regionaal verband met extra faciliteiten.
Wij investeren regionaal in een gedegen minimabeleid, met extra aandacht voor de jeugd. Een maatschappelijke stage kan jongeren in een aantal gevallen helpen.

Veiligheid

Inwoners voelen zich veilig in Almelo.
Handhaving is belangrijk. Wij leggen hierbij de prioriteiten bij preventie, opvolging van meldingen, bestrijding van georganiseerde criminaliteit en ernstige schendingen van de veiligheid.
Om ernstige overlast te voorkomen zijn er duidelijke sluitingstijden van de horeca.

Verkeer en vervoer

Goede bereikbaarheid van de stad en eenvoudig en veilig parkeren, ook voor fietsen.
De gemeente handhaaft, in grote lijnen, het huidige parkeerbeleid.

Wonen

De beschikbaarheid van betaalbare huizen is essentieel. Starters op de woningmarkt krijgen indien nodig een steuntje in de rug.