Een perspectiefnota zonder visie en ambitie, en niet aansluitend bij het uitvoeringsprogramma dat
het college zelf opstelde bij de aanvang van deze raadsperiode. Die samenvatting maakt de
Minimapartij op basis van de Perspectiefnota die deze donderdag in de raad wordt behandeld.

“Het enige voortvarende dat wij kunnen vinden is de afbraak van alles wat sociaal is”, zegt Lieneke
Bolhuis, de fractievoorzitter van de Minimapartij. “Jaren krijgen we te horen dat Almelo dik moet
toeleggen op de decentralisaties, maar als ik naar vorig jaar kijk, dan houdt Almelo jaar op jaar geld
over ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Vorig jaar ook dik 2 miljoen”. Het tekort dat het
college voorspiegelde wordt veroorzaakt door nabetalingen over 2015, toen Almelo vele miljoenen
overhield op het sociale domein. “De Minimapartij heeft het college hier vorig jaar voor
gewaarschuwd”.

Dat Almelo de komende jaren minder geld krijgt voor sociaal, dat beseft ook Bolhuis. “We moeten
zorg, welzijn, uitkeringen en minimabeleid slimmer en goedkoper organiseren om problemen te
voorkomen. Dat doe je door te innoveren, bijvoorbeeld op preventief gebied. Maar we moeten ook
nieuwe ideeën uit de stad aangrijpen en niet tegenwerken. De besparing komt uit het samendoen,
niet uit het opleggen van dictaten vanuit het stadhuis. Met onze motie ‘Eigen Kracht Bonus’, dagen
we de inwoner uit om zelf in actie te komen en geven vanuit de gemeente een stimuleringspremie.
Dat is veel goedkoper dan als professionals of ambtenaren iets organiseren of regelen”.

De Perspectiefnota geeft een doorkijkje naar de komende jaren. Het college wil flink het mes zetten
in de kosten van zorg, uitkeringen en minimabeleid. “De inwoners, ondernemers en organisaties zijn
het water in de stad, waar Almelo op drijft. Dat moet je niet kapot bezuinigen”, aldus Bolhuis. Almelo
krijgt van de overheid extra ‘Klijnsmagelden’ voor armoedebestrijding onder kinderen. De
Minimapartij wil dat dat geld daar ook aan besteedt wordt en niet gebruikt wordt om andere zaken
van te betalen. “Dat mag niet eens volgens de regels!”.

Bolhuis wijst er op dat Almelo vooral in de problemen zit doordat er jaren gespeculeerd is met grond.
Ook vorig jaar is er meer dan 10 miljoen afgeschreven op gronden. “Daar zit het probleem, maar dat
wordt niet aangepakt. Integendeel, het college wil nog steeds investeren in stenen”. Ze doelt
daarmee onder meer op de binnenstad, waar het verbeteren van de aantrekkelijkheid gepaard gaat
met het weer (op-)bouwen van winkelruimte. De Minimapartij pleit daarom voor een duidelijke
heldere en vooral samenhangende visie op de binnenstad. “Nu is het hapsnap. Na Q Impuls moet nu
De Nieuwe Winkelstraat de hordes mensen naar de binnenstad trekken. Al die plannen kosten alleen
maar geld en een heldere visie die werkt hebben we nog steeds niet.”

Donderdag zal de Minimapartij met moties proberen de perspectiefnota wat meer in balans te
krijgen.

Persbericht – Almelo krijgt koude douche in plaats van gouden ei