Facebook

Minima partij

2 uren 54 minuten geleden

In de schoenen van Roy Prins

De Minima partij vindt het belangrijk dat raadsleden weten wat er in de samenleving speelt. Met de poten in de klei staan. Volgende week presenteren we de lijst met kandidaten waarmee de Minimapartij vol vertrouwen de gemeenteraadsverkiezing in gaat. Een mooie lijst, gevarieerd en met veel ervaring op verschillende terreinen!

Minima partij

1 dag 1 uur geleden

Iemand blij maken hoeft niet veel te kosten, vaak alleen wat tijd. Stichting De Eethoek Almelo blij gemaakt met flink wat pakken suiker. Jammer als dat weggegooid zou worden...

Minima partij

1 dag 3 uren geleden

In de schoenen van Alex Korte

De laatste hand wordt gelegd aan het verkiezingsprogramma van de Minima partij. Een veelzijdig programma met heldere uitgangs- en standpunten. Duidelijk, maar ook rekening houdend met de nuance. Soms is niet alles zwart wit. Integendeel, de kleurrijkheid en de positiviteit van de bloemen staan bij ons hoog in het vaandel. #Eenvoud #Ontwikkeling #Variatie #Samen

Minima partij

1 dag 16 uren geleden

De Minimapartij luidt 2018 in. We heffen het glas op een intensieve campagneperiode en toasten op een goed resultaat bij de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart.

locatie: Ibiza Club & Restaurant
toegang: gratis

De Minimapartij luidt 2018 in. We heffen het glas op een intensieve campagneperiode en toasten op een goed resultaat bij de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart.

locatie: Ibiza Club & Restaurant
toegang: gratis

Laatste nieuws

Minimapartij komt met motie om Galathea duikgenot terug te geven
Al meer dan 15 jaar duikt de Almelose duikvereniging Galathea in de Leemslagenplas. Uniek aan deze locatie is dat er twee boten, onder andere een Urker Kotter, in het water liggen. Daarom komen er ook duikers uit de omgeving op af. Vorig jaar heeft het Almelose college van B&W besloten een gebruikersovereenkomst aan te gaan met de Gebr. Niemeijer, die er een visvijver van willen maken. Het college heeft, blijkens bijgevoegd besluit, aangegeven regievoerder te zullen zijn en met partijen aan tafel te gaan zitten om ook voor Galathea een passende oplossing te vinden. In eerste instantie leek het goed te gaan, tot puntje bij paaltje komt. De nieuwe gebruiker heeft haar plannen uitgebreid, waardoor er door Galathea niet meer op de gewenste manier gedoken kan worden. Aanstaande dinsdag dit de Minimapartij bijgevoegde motie in. Het doel is om het college op te roepen haar regierol als eigenaar van de plas weer op te pakken en met partijen tot een duurzame oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is. Motie Leemslagenplas Collegevoorstel Leemslagenplas
Lees verder
Minimapartij verrast winkeliers tijdens dag van de Ondernemer
Vanwege de Dag van de Ondernemer hebben Lieneke Bolhuis en Kim Zaalmink deze vrijdag namens de Minima partij diverse winkeliers in de binnenstad verrast met een kleine attentie. We zien ze tijdens de openingsuren in de winkel, dat is echter maar een deel van het werk. Inkopen, administratie en vele andere taken worden buiten de openingsuren gedaan. Niet zichtbaar. Daarom is het goed om ze een keer in het zonnetje te zetten. ond
Lees verder
Almelo tekent massaal petitie
In twee uur tijd hebben zaterdagmiddag een kleine 500 bezoekers van de Almelose binnenstad hun handtekening gezet onder de petitie 'Stel het geld voor kinderen veilig' van de Minimapartij. Jong en oud ondersteunen hiermee de oproep aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad om het extra geld voor armoedebestrijding onder kinderen ook voor dat doel te gebruiken en er geen andere dingen mee te doen, zoals het college eigenlijk wil. Fractievoorzitter Lieneke Bolhuis van de Minimapartij is blij met zoveel steun vanuit de bevolking. z999 z997 Dinsdagavond worden de handtekeningen om half acht in het stadhuis aangeboden. Het blijft namelijk nodig om druk op het college te zetten om er voor te zorgen dat er snel actie wordt ondernomen. z998 z000 De petitie loopt nog online via voorkindereninalmelo.petities.nl. De foto's zijn gemaakt door Coen Mulder van de TwentseFotoSite.nl.
Lees verder
Minimapartij laat SP-Almelo kleur bekennen
Het geld dat Almelo vanuit Den Haag krijgt voor armoedebestrijding onder kinderen gaat daar ook daadwerkelijk naar toe. Een meerderheid van de raad stemde in met een amendement van de Minimapartij. Saillant is dat de SP tegen stemde. Zij willen, met SP wethouder Cornelissen, dat het geld in de algemene pot voor minimaregelingen gaat en niet specifiek naar kinderen die opgroeien in armoede. Cornelissen gaf in het debat toe dat hij de politieke gevoeligheid had onderschat en het extra geld daarom in een verzamelbesluit had 'verstopt'.
Lees verder
Brief groen, uitvoering, technische service en sport
Gemeente Almelo t.a.v. mevrouw Ten Seldam en mevrouw Van Wijk per mail verzonden en in cc aan college en raadsgriffie betreft: Outsourcen groen, uitvoering, technische service en sport Almelo, 22 augustus 2017 Geachte mevrouw Ten Seldam en mevrouw Van Wijk, beste Irene en Christien, Zoals u ongetwijfeld weet hebben inmiddels diverse raadsfracties een gesprek gehad met de afdeling Groen, uitvoering, technische service en sport (hierna Groen) in verband met het outsourcen. Zo ook de Minimapartij. Naast een gesprek heb ik ook een dagdeel met deze heren meegelopen en zal ik dit aanstaande donderdag nogmaals doen, om te zien en te ervaren welke werkzaamheden ze doen en waar ze tegenaan lopen. Deze ochtend was behalve erg leuk ook zeer boeiend en heeft mij veel geleerd over hun werk. Maar zeker ook over de passie en enthousiasme wat deze mensen voor hun werk hebben en de inzet voor onze stad. Wat de minimapartij betreft is de discussie rondom het outsourcen zeker nog geen afgeronde discussie. Wij wachten dan ook met spanning af welke vervolgstappen er gezet gaan worden en wanneer u weer met informatie richting de raad komt. Wij gaan er vanuit dat u, zoals toegezegd, de raad actief en tijdig informeert. Naar wij hebben begrepen loopt op dit moment een onderzoek voor twee mogelijkheden, te weten 1. Outsourcen naar Twente Milieu en 2. Verzelfstandigen (intern dan wel extern). Wij willen u verzoeken bij het onderzoek een derde mogelijkheid mee te nemen, namelijk zelfsturende teams per stadsdeel. Hiermee bedoelen wij dat wij graag willen weten wat de besparing is als we overgaan naar zelfsturende teams per stadsdeel. Hier verstaan wij onder dat elk stadsdeel een eigen team van mensen binnen groen krijgt. Deze mensen zijn verantwoordelijk voor het schoon en netjes houden van hun stadsdeel. Binnen het stadsdeel zijn dus verschillende disciplines werkzaam. Denk aan technische dienst, onderhoud etc. Overwogen kan worden per stadsdeel een budget toe te kennen waarmee ze de taken moeten uitvoeren, wordt dit slim en efficiënt gedaan dan kan er wat extra’s gebeuren. Wij willen u dringend adviseren de betreffende afdeling te betrekken bij de uitwerking van dit voorstel.Wellicht behoort ook het uitvoeren van een Quickscan tot een aanvulling, ons inziens een juiste aanvulling. Wij zien graag een voorstel van uw kant tegemoet met deze drie sporen zodat we ook een goed vergelijk kunnen maken  en een gedegen afweging. Kunt u ons aangeven wanneer de raad nader geïnformeerd wordt? Met vriendelijke groet, Lieneke Bolhuis Fractievoorzitter Minimapartij
Lees verder